ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการให้บริการแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลเวียงแหง

 

1.งานที่ให้บริการ : คลินิกแพทย์แผนไทย

 

2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเภสัชกรรม

 

3.ขอบเขตการให้บริการ:

 

คลินิกแพทย์แผนไทยให้บริการ

 

 • ตรวจวินิจฉัยโรค สั่งการรักษา
 • ทำหัตถการบำบัด(นวดรักษาเฉพาะจุด) นวดฟื้นฟูสภาพ การนวดแก้อาการ
 • ประคบสมุนไพร
 • จ่ายยาสมุนไพร
 • อบไอน้ำสมุนไพร
 • ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยฤาษีดัดตน สมาธิบำบัด การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
 • การใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
 • ให้บริการการดูแลหญิงในสภาวะพิเศษ ก่อนคลอดและหลังคลอด
 • การลงชุมชนและฟื้นฟูผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

 

ขั้นตอนการรับบริการงานแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลเวียงแหง

 

ผู้ป่วย

รับบริการแพทย์แผนไทยตามแผนการรักษา

แพทย์แผนไทย  ซักประวัติ  ประเมินอาการ

ตรวจร่างกาย  วินิจฉัยโรค  สั่งการรักษา

นวดและประคบเพื่อบำบัดรักษา

ยาสมุนไพร

พอกยาสมุนไพร

อบสมุนไพร

การให้คำปรึกษา/แนะนำ

แนะนำ/ประเมินผลหลังการรักษา

ดีขึ้น

ไม่ดีขึ้น

นัดรักษาต่อเนื่อง

ในรายที่จำเป็นต้องให้บริการรักษาต่อ

กลับบ้าน

 • เปลี่ยนวิธีการรักษา/แนะนำการักษาวิธีอื่น
 • ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน

คัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ
 

4.2 วิธีการในการขอรับบริการ ผู้ที่ไม่เคยมารับบริการ สามารถขอใช้บริการได้ 2 ช่องทางคือ

 

1.ยื่นบัตรประชาชน/บัตร 30 บาท/บัตรประกันสังคม/บัตรสิทธิจ่ายตรงข้าราชการที่ห้องบัตร พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการมารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย และ เจ้าหน้าที่ปริ้น OPD CARD (เวชระเบียน) จากนั้นให้นำ OPD CARD (เวชระเบียน) มาที่ห้องแพทย์แผนไทยและทำตามขั้นตอนของหน่วยงาน เสร็จแล้วไป ห้องการเงิน ห้องยา หรือกลับบ้าน

แผนผังการขอเข้ารับบริการ(ช่องทางที่๑)

 

 

๒.ห้องบัตร opd/

คัดกรอง

๓.ห้องแพทย์แผนไทย

๔.ห้องการเงิน/ห้องยา/กลับบ้าน

๑.ผู้รับบริการมายื่นบัตร

                                                                             

2.ยื่น บัตรประชาชน/บัตร30 บาท/บัตรประกัน สังคม/บัตรสิทธิจ่ายตรงข้าราชการที่ห้องบัตรรอคัดกรองที่OPD และเข้าพบแพทย์แผนปัจจุบัน เมื่อแพทย์แผนปัจจุบันตรวจ วินิจฉัยโรคและสั่ง การรักษาแล้วผู้รับบริการมายื่นที่ห้องแพทย์แผนไทยและทำ ตามขั้นตอนของคลีนิกแพทย์แผนไทย เสร็จแล้วไปห้องการเงิน ห้องยา หรือกลับบ้าน

แผนผังการขอเข้ารับบริการ(ช่องทางที่2)

 

 

ห้องแพทย์แผนไทย

๓.คัดกรอง/พบแพทย์แผนปัจจุบัน

๒.ห้องบัตร opd

๑.ผู้รับบริการมายื่นบัตร

                                                                             

๔.ห้องการเงิน/ห้องยา/กลับบ้าน

 

 

ผู้ที่เคยมารับบริการ (ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด)

1.ยื่นบัตร/ใบนัดที่ห้องบัตรแล้วแจ้งว่าต้องการรับบริการแพทย์แผนไทย/นัดรักษาต่อเนื่องแผนไทย เจ้าหน้าที่ปริ้น OPD CARD (เวชระเบียน) จากนั้นให้นำ OPD CARD (เวชระเบียน) มาที่ห้องแพทย์แผนไทยและทำตามขั้นตอนของแพทย์แผนไทย  เสร็จแล้วไปห้องการเงิน ห้องยา หรือกลับบ้าน

แผนผังการขอเข้ารับบริการ (ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด)

 

๒.ห้องบัตร opd/

คัดกรอง

๓.ห้องแพทย์แผนไทย

๔.ห้องการเงิน/ห้องยา/กลับบ้าน

๑.ผู้รับบริการมายื่นบัตร

                                                                             

4.3 เงื่อนไขในการให้บริการ

1.หน่วยงานแพทย์แผนไทยเน้น ให้บริการด้านการนวดรักษา (เฉพาะจุด) การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้สูงอายที่มีปัญหาปวดตามข้อต่อ

2.ผู้ที่มีสิทธิบัตรจ่ายตรงข้าราชการ บัตรประกันสังคม(สำรองจ่ายและเบิกคืนได้ที่ประกันสังคม) ส่วนบัตรทอง 30 บาทต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 บาท

3.ผู้ที่ไม่มีบัตรจ่ายตรงข้าราชการ บัตรทอง 30 บาทต่างจังหวัด บัตรประกันสังคมต่างจังหวัด ต่างด้าวชำระเงินเอง ข้าราชการสามารถนำใบเสร็จรับเงินและหนังสือ รับรองการเบิกจ่ายไปเบิกกับต้นสังกัดได้ส่วนสิทธิบัตรทอง 30 บาท บัตรประกัน สังคม ต่างด้าวชำระเองไม่สามารถเบิกคืนได้

4.การจ่ายยาสมุนไพร สามารถเบิกใช้ยาสมุนไพรได้30รายการคือ 1.ยาเถาวัลย์เปรียง 2.ยาสหัสธารา 3.ยาขี้ผึ้งไพล 4.ยาน้ำมันไพล 5.ยาลูกประคบ 6.ยาอบสมุนไพร    7.ยาขมิ้นชัน  8.ยาธาตุบรรจบ  9.ยาขิง (ชาชง)  10.ยาเพชรสังฆาต  11.ยาธาตุเปลือกอบเชย  12.ยาตรีผลา  13.มะขามแขก  14.ยาห้าราก  15.ยาเขียวหอม            16.ยาจันทน์ลีลา  17.ยาตรีผลา (ชาชง)  18.ยาอมมะแว้ง  19.ยาฟ้าทะลายโจร  20.ยาหอมเทพจิตร  21.ยาหอมนวโกฐ  22.ยาประสะไพล  23.ยาว่านชักมดลูก          24.ยาบำรุงน้ำนม  25.ยาหม่องเสลดพังพอน  26.ยากลีเซอรีนพญายอ  27.ยาบอระเพ็ด  28.ยาอายุวัฒนะ  29.หญ้าหนวดแมว  30.รางจืด  31.หญ้าดอกขาว

5.สำหรับผู้รับบริการที่รับบริการนวดจากผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้นกรุณาแจ้งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยให้แจ้ง แพทย์แผนไทยช่วยแก้อาการเพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง

6.การรักษาด้วยการนวด การใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพรและการอบสมุนไพร

-มีอาการไม่เกิน 3เดือน รักษาหรือฟื้นฟูด้วยหัตถเวชกรรมไทยไม่เกิน 2 สัปดาห์ๆละไม่เกิน 3ครั้งอาการไม่ดีขึ้นยุติการรักษาและส่งต่อเพื่อ ปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน

-มีอาการเกิน 3เดือน รักษาหรือฟื้นฟูด้วยหัตถเวชกรรมไทยไม่เกิน 4 สัปดาห์ๆละไม่เกิน 3ครั้งอาการไม่ดีขึ้นยุติการรักษาและส่งต่อเพื่อปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน

 

5.ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ

 5.1 การขอรับบริการหัตถเวชกรรมไทย (นวดรักษา) และการประคบร้อนสมุนไพร

 

 

 

ผู้รับบริการยื่นบัตร

ห้องแพทย์แผนไทย

1.คัดกรอง/ลงเวชระเบียน/ตรวจเบื้องต้น

2.ตรวจประเมินก่อนนวด/วินิจฉัยโรค

3.สั่งการรักษา/ส่งต่อไปนวด

****ใช้เวลาประมาณ10นาที*****

 

 

 

ห้องหัตถเวชกรรมไทย

 

1.เปลี่ยนชุด ทำหัตถเวชกรรม(นวด)

2.ประคบสมุนไพร/ประเมินผลการรักษา

3.ให้คำแนะนำหลังการรักษา/นัดหมาย

ใช้เวลา 45-60 นาที

4.อบสมุนไพร  ใช้เวลา30นาที

5.ฟื้นฟูหลังคลอด นวด ประคบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ อบไอน้ำ ให้คำแนะนำ 2 ชั่วโมง

6.จ่ายยา 10นาที

 

 

การส่งต่อ

1.ชำระเงินที่ห้องการเงิน

2.รับยาที่ห้องยา

3.กลับบ้าน

ใช้เวลาประมาณ10-15นาที

 

 

คำอธิบายแผนผัง

1.คัดกรอง/ลงเวชระเบียน/ตรวจเบื้องต้น

1.1 ชั่งน้ำ หนัก วัดส่วนสูง วัดไข้และวัดความดันโลหิต

1.2 ซักประวัติเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและบันทึกลงเวชระเบียนอย่างละเอียด

     1)คุณมีโรคประจำตัวไหม? / มีประวัติการแพ้ยา / กลิ่น / อาหาร / สมุนไพร

     2)คุณมีอาการปวดมากบริเวณไหน?/ปวดมากี่วัน?/ ไปทำ อะไรมา?

     3)คุณเคยมีประวัติการผ่า ตัดหรืออุบัติเหตุร้ายแรงไหม?

     4)คนในครอบครัวมีโรคประจำตัวไหม?/การพักผ่อน/การรับประทานอาหาร/การขับถ่าย/การดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลเวียงแหง
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปกิบัติงานหรือให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ 31 กรกฎาคม 63
บันทึกข้อความรับทราบและรายงานผลการดำเนินงานตรามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 63
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณะรรมของชมรมจริยะรรม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานธุรการ
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาส 3
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไตรมาส 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การกำกับติดตามการดำเนินกงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมชมรมจริยธรรม
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
การจัดทำแผนป้องกันและปรามปราบการทุจริตและแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมจริยธรรม
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
หน่วยงานเปิดโอากสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานและจัดทำแผนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
มาตรการกลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าห้นาที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
กรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปกิบัติราชการ
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบัติราชการประจำปี
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี2562(ที่ผ่านมา)
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง โภชนากร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
รายงานสรุปผลการร้องเรียน ณ วันที่ 31 กรกฎกาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามและรายรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สินสุด ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ไตรมาส 4
รายงานผลการกำกับติดตามกรอยแนวทางการป้องกันปลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 62
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ณ 28 กุมภาพันธุ์ 62
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
มาตรการกลไลการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
มาตรการในการจัดการระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรการ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก่ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
สรุบการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามกิจกรรม
ภาพถ่ายกิจกรรมผู้มีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ผลกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
รับสมัครงาน
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการขอบคุณอย่างยิ่ง