dot


รายงานความเสี่ยง
แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง


ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเวียงแหง  ประจำปีงบประมาณ 2561

  

…………………………………………………….

1 การบริหารจัดการตามหลัก  4  ประการ สำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

  1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
  2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
  3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง :เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลโประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย
  4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร :ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

2.แนวทางการจัดลการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย

          1 ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน

          2 พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา

          3 ให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเชียงดาวรวมถึงคณะผู้บริหาร

          4 ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

          5 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นสนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

          6 บังคับใช้นโยบายที่กำหนด

          7 มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

3 แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

          1 ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

          2 คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน

          /3 ลดโอกาส

-2-

3 ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม

          4 ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง

          5 มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ

          6 ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง

7 ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว

8 ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้รับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงาน และการคอร์รัปชั่น

ปัญหาอุปสรรค

                   เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่      
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
รับสมัครงาน
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการขอบคุณอย่างยิ่ง