แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

รายงานผลการปรับปรุง ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561)

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

1.การจัดหาพัสดุ

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 (สูงมาก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

- โรงพยาบาลได้กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติมี

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

- มีการควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ เช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ถ้าเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาศฯลฯ ซึ่งจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้ครบถ้วน

- มีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยในโรงพยาบาล

- มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

 

 

 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

1.การจัดหาพัสดุ

 

3.เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้างทำธุรกิจของตัวเองหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

 

 

 

 

 

- กำหนดให้หน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลแนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุเ จ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างทุกชุด

- หน่วยจัดซิ้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯในเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้างทุกชุด โดยฝ่ายการเงินจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะเบิกจ่ายเงิน

2.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

ปรประชุม และสัมนา

 

5

 

5

 

25 (สูงมาก)

 

1

 

- กำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

- มีการกำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาให้ผู้เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติ

- จัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทางด้านกิจกรรมจำนวนผู้เข้าอบรมระยะเวลาและการจัดการต่างๆให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ฝ่ายการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ โดยระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560 ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

 

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

3.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

 

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ

 

 

 

 

- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

 

 

 

 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

- จัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดทํา flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(เอกสารหมายเลข 7)

 

 

 

 

 

 

- ให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์รวมทั้งฝ่ายการเงินในการตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- รอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา(ตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560) ไม่พบว่ามีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

4.การใช้รถราชการ

1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ. ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

- กำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ

- มีการกำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

4.การใช้รถราชการ

2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

16 (สูงมาก)

 

 

 

 

 

2

 

- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.  มีการนำรถราชการมาใช้ในเชิงธุระส่วนตัว

- มีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถโดยมีกระบวนการตรวจสอบ บรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

- มีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถโดยมีกระบวนการตรวจสอบ บรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

4. มีการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

การใช้ระบบบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 24 สิงหาคม 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ประกาศขอรับการสนับสนุนการสร้างเสริมอาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ใบรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการภายนอกปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง
หนังสือแจ้งการประมวลผลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลเวียงแหง
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปกิบัติงานหรือให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ 31 กรกฎาคม 63
บันทึกข้อความรับทราบและรายงานผลการดำเนินงานตรามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 63
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณะรรมของชมรมจริยะรรม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานธุรการ
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาส 3
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไตรมาส 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การกำกับติดตามการดำเนินกงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมชมรมจริยธรรม
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
การจัดทำแผนป้องกันและปรามปราบการทุจริตและแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมจริยธรรม
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
หน่วยงานเปิดโอากสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานและจัดทำแผนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
มาตรการกลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าห้นาที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
กรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปกิบัติราชการ
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบัติราชการประจำปี
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี2562(ที่ผ่านมา)
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง โภชนากร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
รายงานสรุปผลการร้องเรียน ณ วันที่ 31 กรกฎกาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามและรายรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สินสุด ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ไตรมาส 4
รายงานผลการกำกับติดตามกรอยแนวทางการป้องกันปลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 62
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ณ 28 กุมภาพันธุ์ 62
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
มาตรการกลไลการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
มาตรการในการจัดการระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรการ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก่ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
สรุบการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามกิจกรรม
ภาพถ่ายกิจกรรมผู้มีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ผลกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ