ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง


แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2562ขอบคุณอย่างยิ่ง