แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564