dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข -พยาบาลวิชาชีพ 6 ตำแหน่ง -แพทย์แผนไทย 1 ตำแหน่ง -นายช่างเทคนิค 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่ 11 - 17 มกราคม 2560 ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาราชการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการขอบคุณอย่างยิ่ง