แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

รายงานผลการปรับปรุง ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561)

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

1.การจัดหาพัสดุ

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 (สูงมาก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

- โรงพยาบาลได้กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติมี

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

- มีการควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ เช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ถ้าเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาศฯลฯ ซึ่งจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้ครบถ้วน

- มีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยในโรงพยาบาล

- มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

 

 

 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

1.การจัดหาพัสดุ

 

3.เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้างทำธุรกิจของตัวเองหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

 

 

 

 

 

- กำหนดให้หน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลแนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุเ จ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างทุกชุด

- หน่วยจัดซิ้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯในเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้างทุกชุด โดยฝ่ายการเงินจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะเบิกจ่ายเงิน

2.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

ปรประชุม และสัมนา

 

5

 

5

 

25 (สูงมาก)

 

1

 

- กำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

- มีการกำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาให้ผู้เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติ

- จัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทางด้านกิจกรรมจำนวนผู้เข้าอบรมระยะเวลาและการจัดการต่างๆให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ฝ่ายการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ โดยระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560 ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

 

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

3.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

 

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ

 

 

 

 

- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

 

 

 

 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

- จัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดทํา flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(เอกสารหมายเลข 7)

 

 

 

 

 

 

- ให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์รวมทั้งฝ่ายการเงินในการตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- รอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา(ตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560) ไม่พบว่ามีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

4.การใช้รถราชการ

1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ. ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

- กำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ

- มีการกำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

4.การใช้รถราชการ

2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

16 (สูงมาก)

 

 

 

 

 

2

 

- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.  มีการนำรถราชการมาใช้ในเชิงธุระส่วนตัว

- มีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถโดยมีกระบวนการตรวจสอบ บรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

- มีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถโดยมีกระบวนการตรวจสอบ บรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

4. มีการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ article
ใบรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการภายนอกปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง
หนังสือแจ้งการประมวลผลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลเวียงแหง
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปกิบัติงานหรือให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ 31 กรกฎาคม 63
บันทึกข้อความรับทราบและรายงานผลการดำเนินงานตรามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 63
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณะรรมของชมรมจริยะรรม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานธุรการ
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาส 3
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไตรมาส 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การกำกับติดตามการดำเนินกงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมชมรมจริยธรรม
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
การจัดทำแผนป้องกันและปรามปราบการทุจริตและแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมจริยธรรม
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
หน่วยงานเปิดโอากสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานและจัดทำแผนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
มาตรการกลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าห้นาที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
กรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปกิบัติราชการ
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบัติราชการประจำปี
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี2562(ที่ผ่านมา)
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง โภชนากร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
รายงานสรุปผลการร้องเรียน ณ วันที่ 31 กรกฎกาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามและรายรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สินสุด ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ไตรมาส 4
รายงานผลการกำกับติดตามกรอยแนวทางการป้องกันปลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 62
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ณ 28 กุมภาพันธุ์ 62
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
มาตรการกลไลการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
มาตรการในการจัดการระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรการ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก่ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
สรุบการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามกิจกรรม
ภาพถ่ายกิจกรรมผู้มีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ผลกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
รับสมัครงาน
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการ