dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวียงแหง

                โรงพยาบาลเวียงแหง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแหง ซึ่งห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 150 กิโลเมตร ให้บริการประชาชนในเขตตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลและประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการและกำลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน Hospital  Accreditation (HA) และได้รับการรับรองการผ่านบันไดขั้นที่ 2 เมื่อวัน 24 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่

เรื่อง คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

 

 

ขั้นตอน

รายละเอียด

ระยะเวลา

ปัจจัยความสำเร็จ

จุดควบคุมความเสี่ยง

1.แต่งตั้งคณะทำงานฯ

- แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยภายในโรงพยาบาล

7วัน

1.ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2.ผู้เกี่ยวข้องที่มุ่งมั่นและใส่ใจการดำเนินงาน

1.สรรหาคณะทำงานที่ให้ความสนใจในการทำคู่มือฯ

2.การติดต่อประสานและให้ข้อมูลคณะทำงาน

2.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแผนการทำงานแพทย์แผนไทยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตามตัวชี้วัด

15วัน

1.ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

2.ความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล

1.คุณภาพของข้อมูล

2.การวิเคราะห์ข้อมูล

3.กลุ่มงานยกร่างคู่มือฯในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานแจ้งปัญหาด้านงานแพทย์แผนไทยยกร่างงานที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมตัวชี้วัด

7วัน

ความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะทำงาน

ต้องดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด

4.จัดทำแผนคู่มือมาตรฐานฯ/โครงการฯเพื่อรองรับตัวชี้วัด

คณะทำงานจัดทำคู่มือฯโครงการฉบับร่าง และนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำโครงการฯ

2วัน

ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ

จัดทำหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำโครงการฯ

5.คณะทำงานจัดทำร่างแผนงาน/คู่มือมาตรฐานฯ/โครงการฯและขออนุมัติ

จัดทำคู่มือฯประจำปีฉบับร่างและนำเสนอให้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล หากมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการปรับแก้ให้เรียบร้อย

7วัน

ความรู้และประสบการณ์คณะทำงาน

ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.เริ่มการดำเนินการตามแผนการดำเนินการ

7.การตรวจจับตัวชี้วัด

ตรวจสอบตัวชี้วัด

ทุกเดือน

ความสม่ำเสมอของการดำเนินงาน

ความเที่ยงตรงของตัวชี้วัด

8.การเตรียมของบุคคลากรด้านแพทย์แผนไทย

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและโครงการภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ปีละ2ครั้ง

หลักฐานการพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทย

มารายงานการประชุมเตรียมความพร้อม

9.ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ

1.ให้บริการแพทย์แผนไทยทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ

2.โครงการแพทย์แผนไทยน้อย

4ไตรมาส

บุคคลากรตั้งใจทำงานทำงานและใส่ใจรายละเอียดในการรักษาและลงข้อมูล

 

ตรวจสอบตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอน

รายละเอียด

ระยะเวลา

ปัจจัยความสำเร็จ

จุดควบคุมความเสี่ยง

 

2.โครงการการดูแลผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม

 

 

 

10.สรุปผลการปฏิบัติงานทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบงานรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาการดำเนินงาน

ทุกไตรมาส

1.ประสบการณ์การทำงาน

2.วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน

More...

เรื่อง  รายงานการรวมกลุ่มของหจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง ได้จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของหจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงแหง ในการนี้จึงขอรายงานการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

More...

More...

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้)ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี

More...

ประกาศประกวดราคารถพยาบาล(ตู้)ฉุกเฉินปริมาตรกระบอกสูบสูงไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี

More...

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(ตู้)กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2561

More...

ขอบคุณอย่างยิ่ง