dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวียงแหง

                โรงพยาบาลเวียงแหง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแหง ซึ่งห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 150 กิโลเมตร ให้บริการประชาชนในเขตตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลและประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการและกำลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน Hospital  Accreditation (HA) และได้รับการรับรองการผ่านบันไดขั้นที่ 2 เมื่อวัน 24 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

More...

บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โรงพยาบาลเวียงแหง

กฎกระทรวงเเบ่งส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

 

More...

แนวทางการครวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดวื้อจัดจ้างเเละผุ้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

More...

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคารถพยาบาล(ตู้)ฉุกเฉินปริมาตรกระบอกสูบสูงไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี

More...

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(ตู้)กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2561

More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนัก
วิชาการคอมพิวเตอร์

More...

ขอบคุณอย่างยิ่ง