dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวียงแหง

                โรงพยาบาลเวียงแหง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแหง ซึ่งห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 150 กิโลเมตร ให้บริการประชาชนในเขตตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลและประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการและกำลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน Hospital  Accreditation (HA) และได้รับการรับรองการผ่านบันไดขั้นที่ 2 เมื่อวัน 24 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง
More...

แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่

เรื่อง คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

More...

เรื่อง  รายงานการรวมกลุ่มของหจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง ได้จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของหจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงแหง ในการนี้จึงขอรายงานการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

More...

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
More...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้)ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี

More...

ประกาศประกวดราคารถพยาบาล(ตู้)ฉุกเฉินปริมาตรกระบอกสูบสูงไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี

More...

ขอบคุณอย่างยิ่ง