ReadyPlanet.com
dot dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวียงแหง

                โรงพยาบาลเวียงแหง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแหง ซึ่งห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 150 กิโลเมตร ให้บริการประชาชนในเขตตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลและประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการและกำลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน Hospital  Accreditation (HA) และได้รับการรับรองการผ่านบันไดขั้นที่ 2 เมื่อวัน 24 กุมภาพันธ์ 2559

 

- อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือ กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง)

- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

-ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง

-จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conducy)

-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

- อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง
More...

More...

More...

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
More...

More...

More...

ขอบคุณอย่างยิ่ง