dot


รายงานความเสี่ยง
แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง


รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

(จำนวน)

งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)

%

จัดลำดับ

ตกลงราคา

856

18,028,535.55

73.71

1

สอบราคา

6

6,429,500

26.29

2

รวมทั้งสิ้น

861

24,458,035.55

100.00

 

 

 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1 ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีลักษณะจำเพาะ จึงส่งผลให้การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการมืออาชีพต้องใช้เวลา และระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบ

- ด้านการควบคุมพัสดุ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบ หรือผู้ปฏิบัติงานพัสดุทำให้เกิดการสูญหายของพัสดุ

- บางฝ่ายภายในโรงพยาบาล ยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่   ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน

 

2. ข้อจำกัด / ความเสี่ยง

- การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้

- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้ เนื่องจากความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

- การจัดซื้อพัสดุบางรายการระบุประเภทไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท และเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่กำหนด

 

3.  วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- โรงพยาบาลจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์เงินบำรุงของโรงพยาบาลโดยให้แต่ละฝ่ายที่ประสงค์ต้องจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่องานโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม Plan fin และเพื่อควบคุมการประหยัดงบประมาณติดตามเป็นรายไตรมาสการเบิกจ่าย

 

4. แนวทางแก้ไข  (หลักฐานต้องน่าเชื่อถือ)

- ให้ทุกฝ่ายงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับความสำคัญของแผนความต้องการพัสดุ

- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อว่าเป็นพัสดุประเภทใด

- นำข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการพัสดุที่กำหนดไว้เดิม ปรับปรุงให้สอดคล้อง

 

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561

      5.1 ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 5.1: ร้อยละของจำนวนกิจกรรมจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

(รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตกลงราคา

856

856

-

สอบราคา

5

5

-

รวมทั้งสิ้น

861

861

-

 

  1.  รายการปรับปรุง / ประเภท (เอกสารแนบรายละเอียด)
  • ให้แต่ละฝ่ายในโรงพยาบาลจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสำรวจหรือกำหนดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน เนื่องจากจะได้ไม่มีการซื้อเกินแผนที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 ทำให้เงินงบประมาณมีการใช้จ่าย      ไม่เป็นไปตาวัตถุประสงค์
  • ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
    1.  รายละเอียดข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุงที่ได้จากการดำเนินการตามแผนจัดซื้อปี 2560
  •  ควรที่จะจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามความต้องการใช้พัสดุในการปฏิบัติราชการ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
  •  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี 2561 ทำให้เกิดความสับสนและล่าช้า ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรที่จะทำความเข้าใจและมีความชำนาญในระบบ e-GP มากยิ่งขึ้น
  •  งานพัสดุเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชำนาญ  เชียวชาญ  และความถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ  บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมาศึกษาขั้นตอน  ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า วิธีการแก้ไข คือ ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาระเบียบฯ ให้มากยิ่งขึ้นข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ งบประมาณ 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม งบประมาณ 2562
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก(1ตุลาคม-31 ธันวาคม 2561)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ 70%ประจำปีงบปารมาณ 2562
หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี2561
ประกาศแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง(ประจำเดือน มิถุนายน)2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้)ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี
ประกาศประกวดราคารถพยาบาล(ตู้)ฉุกเฉินปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(ตู้)กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนัก วิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 16 รายการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
สรุปผลการวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)
เครื่องตรวจอัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคา articleขอบคุณอย่างยิ่ง