ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

(จำนวน)

งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)

%

จัดลำดับ

ตกลงราคา

856

18,028,535.55

73.71

1

สอบราคา

6

6,429,500

26.29

2

รวมทั้งสิ้น

861

24,458,035.55

100.00

 

 

 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1 ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีลักษณะจำเพาะ จึงส่งผลให้การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการมืออาชีพต้องใช้เวลา และระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบ

- ด้านการควบคุมพัสดุ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบ หรือผู้ปฏิบัติงานพัสดุทำให้เกิดการสูญหายของพัสดุ

- บางฝ่ายภายในโรงพยาบาล ยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่   ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน

 

2. ข้อจำกัด / ความเสี่ยง

- การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้

- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้ เนื่องจากความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

- การจัดซื้อพัสดุบางรายการระบุประเภทไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท และเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่กำหนด

 

3.  วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- โรงพยาบาลจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์เงินบำรุงของโรงพยาบาลโดยให้แต่ละฝ่ายที่ประสงค์ต้องจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่องานโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม Plan fin และเพื่อควบคุมการประหยัดงบประมาณติดตามเป็นรายไตรมาสการเบิกจ่าย

 

4. แนวทางแก้ไข  (หลักฐานต้องน่าเชื่อถือ)

- ให้ทุกฝ่ายงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับความสำคัญของแผนความต้องการพัสดุ

- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อว่าเป็นพัสดุประเภทใด

- นำข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการพัสดุที่กำหนดไว้เดิม ปรับปรุงให้สอดคล้อง

 

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561

      5.1 ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 5.1: ร้อยละของจำนวนกิจกรรมจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

(รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตกลงราคา

856

856

-

สอบราคา

5

5

-

รวมทั้งสิ้น

861

861

-

 

  1.  รายการปรับปรุง / ประเภท (เอกสารแนบรายละเอียด)
  • ให้แต่ละฝ่ายในโรงพยาบาลจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสำรวจหรือกำหนดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน เนื่องจากจะได้ไม่มีการซื้อเกินแผนที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 ทำให้เงินงบประมาณมีการใช้จ่าย      ไม่เป็นไปตาวัตถุประสงค์
  • ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
    1.  รายละเอียดข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุงที่ได้จากการดำเนินการตามแผนจัดซื้อปี 2560
  •  ควรที่จะจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามความต้องการใช้พัสดุในการปฏิบัติราชการ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
  •  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี 2561 ทำให้เกิดความสับสนและล่าช้า ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรที่จะทำความเข้าใจและมีความชำนาญในระบบ e-GP มากยิ่งขึ้น
  •  งานพัสดุเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชำนาญ  เชียวชาญ  และความถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ  บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมาศึกษาขั้นตอน  ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า วิธีการแก้ไข คือ ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาระเบียบฯ ให้มากยิ่งขึ้นข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม้น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม้น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) งบประมาณ 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ย. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค.65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 65
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิ.ย. 65.pdf
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เม.ย. 65
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มี.ค 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.พ. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ม.ค. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงแหง ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาการระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด ๒๐% งปม.พ.ศ2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ70% ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ธ.ค. 64
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ย. 64
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ต.ค. 64
สขร.1สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 4.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ย. 64
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564.pdf
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 3.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิถุนายน 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เม.ย. 64
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มี.ค. 64
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง กุมภาพันธ์ 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มกราคม 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
สรุปผลตามไตรมาสจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ธันวาคม 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส1 ชุดที่ 2.pdf
ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส1
ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 63
สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563.
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ต.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 4.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ย 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงุทน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส ก.ค.-ส.ค.
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิ.ย 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส เม.ย.-พ.ค. 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เดือน เมษายน 63
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2563
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง
สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ มี.ค.63