dot


รายงานความเสี่ยง
แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง


สรุปผลการวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2560

บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลเวียงแหง โทร ๐ ๕3477011 ต่อ 150

ที่     ชม ๐๐๓๒.๐๐1 /                                 วันที่        4 ธันวาคม 2560

เรื่อง  ขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง

              ด้วย งานพัสดุ โรงพยาบาลเวียงแหง  ได้จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    นั้น ในการนี้ งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง  จึงขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังกล่าวข้างต้นขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงแหง ต่อไป

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                                                          (นางสาวพิชญา ยศปัน)

                                                                เจ้าหน้าที่

 

 

                                                                 อนุญาต

 

 

                                                         (นางโสธิดา  สาระพันธุ์)

                                            ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง

                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง

 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ งบประมาณ 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม งบประมาณ 2562
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก(1ตุลาคม-31 ธันวาคม 2561)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ 70%ประจำปีงบปารมาณ 2562
หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี2561
ประกาศแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง(ประจำเดือน มิถุนายน)2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้)ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี
ประกาศประกวดราคารถพยาบาล(ตู้)ฉุกเฉินปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(ตู้)กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนัก วิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 16 รายการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
ขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)
เครื่องตรวจอัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคา articleขอบคุณอย่างยิ่ง