dot


รายงานความเสี่ยง
แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง


ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเวียงแหง

 

 

 

 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์     โรงพยาบาลเวียงแหง

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์

4.ร้องเรียนทาง Face book

5.ร้องเรียนทาง Line /       ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ   จัดจ้าง รพ.เวียงแหง ทราบ ภายใน 15 วัน

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

 

               ยุติ                                                                ไม่ยุติ

 

 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ

 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง   รพ.เวียงแหง ทราบ ภายใน 15 วัน

 

 

 

 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รพ.เวียงแหง

 

แยกประเภท/ประเมินความรุนแรง

Clinic ระดับ E – I  , Non Clinic ระดับ 2-3

YES

No

รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันที เพื่อมอบหมายดำเนินการโดย

-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ทีมไกล่เกลี่ย

-หน่วยงานแก้ไขเบื้องต้น

-รายงานในโปรแกรมบริหารความเสี่ยง

ตอบข้อร้องเรียน สรุปรายงานเสนอผู้อำนวยการ ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
รับสมัครงาน
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการขอบคุณอย่างยิ่ง