ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง


ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เรื่องการให้บริการ/การปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเวียงแหง

การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลเวียงแหง

            ดำเนินงานให้บริการข้อมูล,คำปรึกษา,รับเรื่อองร้องเรียน และดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียน

รวมถึงรวบรวมข้อมูลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ของสถานบริการเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยบริการรับเรื่องร้องทุกข์
1.เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล คำแนะนำการใช้บริการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน

2.เพื่อพัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้มีมาตรฐาน

3.เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหา

 

 

การบริหารจัดการระบบเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลเวียงแหง

มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัดตามมาตรฐานการดำเนินงาน 5 ด้าน ดังนี้

1.  ด้านกายภาพ

2. ด้านบุคลากร

3. ด้านการดำเนินงาน

4. ด้านระบบข้อมูล

5. ด้านการพัฒนางานเชิงรุก

 

 

ขอบข่ายการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

 

 

 

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ

เรื่องร้องเรียน

คำถามทั่วไป

ม.41

ร้องทุกข์

ร้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

การจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลเวียงแหง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

ช่องทางการร้องเรียน

ผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

    1) รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.wiangheanghospital.go.th

    2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    4) ยื่นโดยตรง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    5) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

    6) โทรศัพท์ 053 -454011

    7) ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

    8) Email ของหน่วยงาน

    9) ร้องเรียน Line   

   10) ร้องเรียนทาง Face book
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
รายงานสรุปผลการร้องเรียน ณ วันที่ 31 กรกฎกาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามและรายรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สินสุด ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ไตรมาส 4
รายงานผลการกำกับติดตามกรอยแนวทางการป้องกันปลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 62
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ณ 28 กุมภาพันธุ์ 62
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
มาตรการกลไลการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
มาตรการในการจัดการระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรการ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก่ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
สรุบการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามกิจกรรม
ภาพถ่ายกิจกรรมผู้มีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ผลกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
รับสมัครงาน
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการขอบคุณอย่างยิ่ง