dot


รายงานความเสี่ยง
แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง


การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง โทรศัพท์ 053-477011 ต่อ 149

ที่ ชม.0032.301/ 296                                       วันที่     21   มีนาคม  2561

เรื่อง   การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานในภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2560 จึงไม่ได้จัดทำ รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งการต่อไป

 

 

 

(นางสาวสกุลกาญจน์  ใจหาญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                      

 

 

                                                                   ทราบ - อนุญาต

         

 

   (นางโสธิดา  สาระพันธุ์)

    ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง

 

 

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
รับสมัครงาน
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการขอบคุณอย่างยิ่ง