dot


รายงานความเสี่ยง
แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง


แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่

เรื่อง คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

 

 

ขั้นตอน

รายละเอียด

ระยะเวลา

ปัจจัยความสำเร็จ

จุดควบคุมความเสี่ยง

1.แต่งตั้งคณะทำงานฯ

- แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยภายในโรงพยาบาล

7วัน

1.ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2.ผู้เกี่ยวข้องที่มุ่งมั่นและใส่ใจการดำเนินงาน

1.สรรหาคณะทำงานที่ให้ความสนใจในการทำคู่มือฯ

2.การติดต่อประสานและให้ข้อมูลคณะทำงาน

2.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแผนการทำงานแพทย์แผนไทยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตามตัวชี้วัด

15วัน

1.ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

2.ความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล

1.คุณภาพของข้อมูล

2.การวิเคราะห์ข้อมูล

3.กลุ่มงานยกร่างคู่มือฯในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานแจ้งปัญหาด้านงานแพทย์แผนไทยยกร่างงานที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมตัวชี้วัด

7วัน

ความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะทำงาน

ต้องดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด

4.จัดทำแผนคู่มือมาตรฐานฯ/โครงการฯเพื่อรองรับตัวชี้วัด

คณะทำงานจัดทำคู่มือฯโครงการฉบับร่าง และนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำโครงการฯ

2วัน

ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ

จัดทำหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำโครงการฯ

5.คณะทำงานจัดทำร่างแผนงาน/คู่มือมาตรฐานฯ/โครงการฯและขออนุมัติ

จัดทำคู่มือฯประจำปีฉบับร่างและนำเสนอให้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล หากมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการปรับแก้ให้เรียบร้อย

7วัน

ความรู้และประสบการณ์คณะทำงาน

ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.เริ่มการดำเนินการตามแผนการดำเนินการ

7.การตรวจจับตัวชี้วัด

ตรวจสอบตัวชี้วัด

ทุกเดือน

ความสม่ำเสมอของการดำเนินงาน

ความเที่ยงตรงของตัวชี้วัด

8.การเตรียมของบุคคลากรด้านแพทย์แผนไทย

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและโครงการภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ปีละ2ครั้ง

หลักฐานการพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทย

มารายงานการประชุมเตรียมความพร้อม

9.ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ

1.ให้บริการแพทย์แผนไทยทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ

2.โครงการแพทย์แผนไทยน้อย

4ไตรมาส

บุคคลากรตั้งใจทำงานทำงานและใส่ใจรายละเอียดในการรักษาและลงข้อมูล

 

ตรวจสอบตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอน

รายละเอียด

ระยะเวลา

ปัจจัยความสำเร็จ

จุดควบคุมความเสี่ยง

 

2.โครงการการดูแลผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม

 

 

 

10.สรุปผลการปฏิบัติงานทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบงานรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาการดำเนินงาน

ทุกไตรมาส

1.ประสบการณ์การทำงาน

2.วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
รับสมัครงาน
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการขอบคุณอย่างยิ่ง