dot


รายงานความเสี่ยง
แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง


กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการร้องเรียนเรื่องทั่วไปและจัดชื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง (ไตรมาสที่  1-4) ดังนี้

                                                สถิตการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดชื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  (ไตรมาสที่  1-4) จำแนกตามช่องทางที่โรงพยาบาลเวียงแหง กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

                                                1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  (ไตรมาสที่  1 – 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดชื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง                                                     

                                                2. ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  (ไตรมาสที่  1 – 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดชื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง                                                                    

                                                3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่  1 – 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดชื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง                                                     

                                                4. โทรศัพท์ 053 – 477 -011 ต่อ  150 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  (ไตรมาสที่  1 – 4) ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดชื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง                                       

                                                5. เว็บไซด์  www.wiangheanghospital.com ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 – 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดชื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง                    

                               ปัญหา/อุปสรรค

                    1.ประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงแหงยังขาดความตื่นตัวและตระหนักในการตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างและการร้องเรียนเรื่องทั่วไปและไม่ค่อยเห็นความสำคัญเรื่องของการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง
                              2.การจัดชื้อจัดจ้าง/การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเวียงแหงส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์ลงในระบบ website เท่านั้น

 

 

 

/แนวทาง...

- 2 -

 

                                        แนวทางแก้ไขปัญหา

 

  1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงแหง เห็นถึงความสำคัญเรื่อง การเขียนข้อร้องเรียน และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อช่วยปรับปรุงการพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาลเวียงแหง
  2. เพิ่มช่องทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง/การปฏิบัติงานของโรงพยาบาล โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

                                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งการต่อไป
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
รับสมัครงาน
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการขอบคุณอย่างยิ่ง