ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


แผนยุทธศาสาตร์ของ รพ.เวียงแหง

นโยบายและยุทธศาสาตร์ของหน่วยงาน V4. ณ วันที่ 25 มกราคม 2567

นโยบายและยุทธศาสาตร์ของหน่วยงาน V3. ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

นโยบายและยุทธศาสาตร์ของหน่วยงาน