ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


งาน ITA 2564

ปี 2564

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      1. บันทุกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

      1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

            1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

            1.2 นโยบายของผู้บริหาร

            1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

            1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

            1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

            1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้ง

            1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

            1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

            1.10 ยุทธศาตร์ของประเทศโดยรวม

            1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

            1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

            1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

            1.14 อินโฟกราฟคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

            1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

     2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

     3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

      - การติดตามแผนประเมินผลดำเนินงานตามแผน ตามไตรมาส 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

      - การติดตามแผนประเมินผลดำเนินงานตามแผน ตามไตรมาส 4 ตัดยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

     4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

         แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาส 3

         แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาส 4

     5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

     6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

     8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

          9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

          9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (2564)

          9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

              - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลา ไตรมาส 2

              - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลา ไตรมาส 3

              - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลา ไตรมาส 4

          9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

          9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)

              - สขร.1 เดือนตุลาคม 63

              - สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 63

              - สขร.1 เดือนธันวาคม 63

              - สขร.1 เดือนมกราคม 2564

              - สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

              - สขร.1 เดือนมีนาคม 2564

              - สขร.1 เดือนเมษยน 2564

              - สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564

              - สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564

              - สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564

              - สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564

     10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน   

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดต้างและการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

       2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1. เผยแพร่แผน

        1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

        1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

        1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. รายงานผลของแผน

        2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน รอบ 6 เดือน 

         2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ไตมาส 3

         2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้ัอจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 ไตรมาส 2

        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 ไตรมาส 3

        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 ไตรมาส 4

        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     3. ป้องกันส่วนได้เสีย

        3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน

        3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ยนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        3.3 แสดงหลักฐานการเบิกจ่าย

          ไตรมาส 1

            - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงิน 5,500

            - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงิน 10,700

          ไตรมาส 2

           - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน 100,000
           - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกิน 100,000

          ไตรมาส 3

           - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงิน ไม่เกิน 100,000

           - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกิน 100,000

         ไตรมาส 4

          - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน 100,000
          - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกิน 100,000

        3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 1

        3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2563

     - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563

     - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2563

     - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบสขร.1) เดือนมกราคม 2564

     - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบสขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2564

     - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2564

     - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2564

     - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2564

     - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2564

    - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564

    - สรุปการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2564

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

     2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     1. บันทึกข้อความทบทวนประกาศประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       1. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่มาตรการในการบริหารผลการปกิบัติงานและการดำเนินการกับกจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปกิบัติงานต่ำ ไตรมาส 3

     2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ไตรมาส 3

     3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรปีงบประมาณ 2564

     5. หลักฐานหนังสือเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ไตรมาส 3

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

     1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น

         - บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาส 3

     2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในกน่วยงานระดับดีเด่น ดีมาก

       -  ไตรมาส 1 หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมษายน 63 - กันยายน 63

       -  ไตรมาส 3 หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

       1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

       2. โครงการ

       3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

       4. บันทึกรายงานรายงานการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

       5. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

       6. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

     1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

     2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทรายภายในหน่วยงาน ภายใน 15 วัน (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)

     3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในหน่วยงาน ภายใน 15 วัน (เมษายน 64 - กันยายน 64)

     4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

      1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน

      1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุยาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

      2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ไตรมาส 2

      2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ไตรมาส 4 ตัดยอดรายงาน ณ 31 สิงหาคม 2564

      3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2

      3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและรประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4 ตัดยอดรายงาน  วันที่ 31 สิงหาคม 2564

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

      1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

      2. โครงการ/กิจกรรม

      3. รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม มาร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

      4. รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม มาร่วมในการดำเนินการ

      5. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

      6. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

      7. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ยไซต์ของหน่วยงาน

      8. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

     1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามประเด็น ข้อ 2.1 ถึง 2.7 ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

     3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7

     4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ไตรมาส 4 ตัดยอดรายงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

     1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

     3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุปรหะเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

     4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และ 3.

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

     1. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แนวทางในการยืมทรัพย์สินของราชการในหน่วยงาน

     2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานรัฐ

     3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

     4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตาม ข้อ 2. และข้อ 3.

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

     3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

     4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่มีวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประเพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของกน่วยงาน

     1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ประจำปีงบประมาณ 2564 และปรากฏขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

       2. แผนปฏิบัติการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564

       3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเวียงแหง ประจำปี 2564

       3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมจริยธรรมโรงพยาบาลเวียงแหง ประจำปี 2564

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

     1. รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564

     1. รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 ไตรมาส 4

     2. หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

     2. หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ไตรมาส 4

     3. รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

     3. รายงานผลการกำกับติดตามแผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ไตรมาส 4

   - แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน

         - แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ

         - แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 

        - แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจิรยธรรมฯ ไตรมาส 4

    4. หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    4. หนังสือแสนอผู้บริหารรับทราบและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

     1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

     2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

     3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน?ทับซ้อนของหน่วยงาน

     4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกัลผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

     1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ กรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

     3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

     4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏฺิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม ไตรมาส 4
         ตัดยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

     2. โครงการ

     3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

     4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

     5. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

     6. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงด้านทุจริต"

     1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ

     2. โครงการ

     3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

     4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทรายรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG

     5. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

     6. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..."

      1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG" ที่มีวัตถูประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG...  ที่ชัดเจนและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG...

      3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG...

      4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG... ที่มีความต่อเนื่อง

      6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 24 หน่วยงานมีนโยาบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

     1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

     2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและอก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

     3. คู่มือแนวปฏฺบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

     4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานหน่วยงาน

     5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

     5. รายงานการกำกับติดตาม ไตรมาส 4