ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหาร

" ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามยุทศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี

(ด้านสาธารณสุข)

ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH มุ่งผลประลัพท์ที่ประชาชนจับต้องได้

ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยังยืน "

นายเเพทย์พิสิษฐวุฒิ อยุทธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง