แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


นโยบายของผู้บริหาร

                                      นโยบายของผู้บริหาร

"ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามยุทศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี

(ด้านสาธารณสุข) ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH มุ่งผลประลัพท์ที่ประชาชนจับต้องได้

ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยังยืน"