ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม้น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม้น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) งบประมาณ 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ย. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค.65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 65
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิ.ย. 65.pdf
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เม.ย. 65
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มี.ค 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.พ. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ม.ค. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงแหง ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาการระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด ๒๐% งปม.พ.ศ2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ70% ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ธ.ค. 64
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ย. 64
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ต.ค. 64
สขร.1สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 4.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ย. 64
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564.pdf
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 3.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิถุนายน 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เม.ย. 64
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มี.ค. 64
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง กุมภาพันธ์ 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มกราคม 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
สรุปผลตามไตรมาสจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ธันวาคม 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส1 ชุดที่ 2.pdf
ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส1
ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 63
สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563.
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ต.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 4.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ย 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงุทน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส ก.ค.-ส.ค.
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิ.ย 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส เม.ย.-พ.ค. 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เดือน เมษายน 63
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2563
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง
สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ มี.ค.63
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร