แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564

สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค.65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 65
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิ.ย. 65.pdf
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เม.ย. 65
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มี.ค 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.พ. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ม.ค. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงแหง ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาการระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด ๒๐% งปม.พ.ศ2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ70% ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ธ.ค. 64
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ย. 64
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ต.ค. 64
สขร.1สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 4.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ย. 64
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564.pdf
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 3.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิถุนายน 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เม.ย. 64
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มี.ค. 64
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง กุมภาพันธ์ 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มกราคม 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
สรุปผลตามไตรมาสจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ธันวาคม 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส1 ชุดที่ 2.pdf
ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส1
ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 63
สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563.
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ต.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 4.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ย 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงุทน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส ก.ค.-ส.ค.
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิ.ย 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส เม.ย.-พ.ค. 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เดือน เมษายน 63
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2563
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง
สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ มี.ค.63
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส ประจำปี งบประมาณ 2563
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง กุมภาพันธ์ 2563
สขร.1แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ม.ค. 63
สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ธ.ค. 62
ภาพประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ่้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลและสรุปผลการปฏิบัติตามไตรมาส กันยายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผล เดือน สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส (กรกฎาคม)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2561
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ งบประมาณ 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม งบประมาณ 2562
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก(1ตุลาคม-31 ธันวาคม 2561)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ 70%ประจำปีงบปารมาณ 2562
หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี2561
ประกาศแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง(ประจำเดือน มิถุนายน)2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้)ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี
ประกาศประกวดราคารถพยาบาล(ตู้)ฉุกเฉินปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(ตู้)กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนัก วิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 16 รายการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
สรุปผลการวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2560
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
ขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)
เครื่องตรวจอัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคา article