dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาล

ฝ่ายต่าง

ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2
ห้องตรวจ 3 ห้องบัตร
ห้องเก็บเงิน ผู้ป่วยนอก
ห้องฉุกเฉิน ห้องฟัน
ห้องคลอด ห้องให้คำปรึกษา
ห้องชันสูตร ห้องยา
ห้องศูนย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ห้องเอก๊กซเรย์
หน่วยจ่ายกลาง โรงครัว
ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องกระจก
ห้อง NCD ห้องแพทย์แผนไทย
ห้องช่างเทคนิค ห้องช่างบำรุง
ฝ่ายยานยนต์ โรงซักฟอก
ฝ่ายเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน โต๊ะสกรีนฝ่ายเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน
ห้องกายภาพ ผู้ป่วยใน
ห้องคลังยา ห้องยาเสพติด
ห้องแยกโรค หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ห้องผ่าตัด ห้องโสตทัศนูปกรณ์ + ห้องประชุม
   

 

 

 

 

 ขอบคุณอย่างยิ่ง