ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  ของโรงพยาบาลเวียงแหง

053-477011 , 053-477012 , 053-477380 , 053-477381

102 ห้องบัตร 147 ห้อง PCU ฝ่ายเวชปฏิบัติ ฯ
103 ห้องเก็บเงิน 148 ห้องแพทย์แผนไทย
104 ห้องผู้อำนวยการ 149 หัวหน้าฝ่ายบริหาร พ่อบ้าน
101 ห้องตรวจ  1 150 งานพัสดุ
106 ห้องช่างเทคนิค, คอมพิวเตอร์, เครื่องมือแพทย์ 151 งานการเงิน / การบัญชี
107 ห้องให้คำปรึกษา 152 ห้องประชุมบัวสวรรค์
108 ห้องชันสูตร LAB 153 ห้องแยกโรค
109 ห้องยา 154 อาคารเอนกประสงค์ ความดันเบาหวาน
110 ห้องฟัน 155 ฝ่ายยานยนต์
111 ห้องเอ็กซเรย์ X-Ray 156 โรงซักฟอก
112 งานธุรการฝ่ายบริหาร 157 ฝ่ายซ่อมบำรุง
135 ฝ่ายเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน 158 ห้องศูนย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
136 โต๊ะหน้าห้องตรวจ Screen 159 หัวหน้าฝ่ายการ
137 ห้องตรวจ 2 127 ห้องแผนงาน
138 ห้องตรวจ 3 161 โต๊ะสกรีนฝ่ายเวชปฏิบัติ ฯ
140 ฝ่ายซัพพลาย (หน่วยจ่ายกลาง) 162 ห้องกายภาพ
141 โรงครัว 163 หอผู้ป่วยใน (WARD)
145 ห้องคลอด LR 164 คลังยา
146 ห้องฉุกเฉิน ER