dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


งานบุคคลากร

อัตรากำลังบุคลากร โรงพยาบาลเวียงแหง

บุคลากร

จำนวน (คน)

แพทย์

4

ทัตแพทย์

3

เภสัชกร

3

พยาบาล

22

เทคนิคการแพทย์

2

กายภาพบำบัด

2

นักวิชาการสาธารณสุข

3

นักกิจกรรมบำบัด

1

บุคลากรอื่นๆ

66

รวม

106ขอบคุณอย่างยิ่ง