ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


งานบุคลากร

อัตรากำลังบุคลากร โรงพยาบาลเวียงแหง

บุคลากร

จำนวน (คน)

แพทย์

4

ทันตแพทย์

3

เภสัชกร

2

พยาบาลวิชาชีพ

19

พยาบาลเวชปฏิบัติ

6

วิสัญญีพยาบาล

1

เทคนิคการแพทย์

2

นักรังสีการแพทย์

1

นักกายภาพบำบัด

2

นักกิจกรรมบำบัด

1

นักวิชาการสาธารณสุข

6

แพทย์แผนไทย

1

บุคลากรด้านอื่นๆ

68

รวม 113