แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


กิจกรรม

                     

ประกาศเผยแพร่เจรนารมณ์การต่อต้านทุจริต, นโยบายไม่รับของขวัญฯ, แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมกาจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ, เจตนารมณ์การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ