ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


กิจกรรม

                 

                                                                

ประกาศเผยแพร่เจรนารมณ์การต่อต้านทุจริต, แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมกาจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ, เจตนารมณ์การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ