dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันมาฆบูชา และวันอัฏฐมีบูชา เป็นวันที่กำหนดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรม มีการบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นพิเศษ และนำเอาหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่อง ในวันสำคัญเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

       วันธรรมสวนะ เป็นวันหลักแห่งการทำความดี พุทธศาสนิกชนควรทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ และฟังธรรมให้เป็นกิจวัตร สงการนต์เป็นเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีทำบุญประจำปี จนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา




ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

รับสมัครงาน
ออกหน่วยบริการ



ขอบคุณอย่างยิ่ง