ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


งาน ITA 2562

ปี 2562  

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

               3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 

                        3.1.1 ให้ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, วันที่ประกาศเผยแพร่

                        3.1.2 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

                        3.1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

                        3.1.4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

                    3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร

                         3.1.6 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

                         3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

                         3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

                         3.1.9 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

             ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ   

                3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                         3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

                         3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

                         3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด

                         3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

                         3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

          ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

               3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                          3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                          3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                          3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

                          3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

                          3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

                          3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบที่ 1)

                          3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบที่ 2)

EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

      1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
 1. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ดำเนินการระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ    พ.ศ. 2562

 3. หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม

 4. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

 5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล

      - ผู้บริหารหน่วยงาน (คนปัจจุบัน)

      - นโยบายของผู้บริหาร

      - โครงสร้างหน่วยงาน

      - อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง)

      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

    - ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

      - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

      - ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลีดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

      - จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนตุลาคม 2561

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนธันวาคม 2561

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนมกราคม 2562

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนมีนาคม 2562

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนเมษายน 2562

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนพฤษภาคม 2562

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน 2562

     - รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

      ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

     ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

      - การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

      - ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

      - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านดารจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

      - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

          * แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 61

          * แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 61

          * แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 61

          * แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 62

          * แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 62

          * แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 62

          * แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 62

          * แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 62

           * แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 62

           * แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 62

8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

    - มาตรฐานหรือคู่มือการปกิบัติงาน กลุ่มงานละ 3 Flow Chart

 

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

 

 

 

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 3. Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

 1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 3. Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
 2. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
 3. Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
 4. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 62

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 3. ต้องมีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่ง หรือประกาศ โดยทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

 4. หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)

 2. ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

 3. ภาพถ่ายประกอบ

 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

 3. ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

           - รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 62

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

  1. ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม

  2. หนังสือเชิญประชุม 

 2. สรุปผลรายงานการประชุมฯ

 3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                        ประกาศ                                                                                                                                                                          
 2. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

 3. หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2

 4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 5. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB 23  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

 1. บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 62
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 62

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้