ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


งาน ITA 2563

ปี 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

          - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฎขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562

         - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

         - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site

         - ภาพ print screen จาก web site ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

        ส่วนที่ 1 เรื่องการกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส

        - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        - ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด

        - กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

        - รายงานผลการขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

        - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร

        - คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

        - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศ

        - มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน

        - Print Screen จาก web site ของหน่วยงาน

        ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ

         ไตรมาส 1

        - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทางมาตรการกลไก

        - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

        - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website ของหน่วยงาน

        - print screen จาก website ของหน่วยงาน

        ไตรมาส 2

         รายงานงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

              -  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              - รายงานตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

              - แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็ยไซต์ของหน่วยงาน

              - Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

       ไตรมาส 3

              -  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทางมาตรการกลไก

              -  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้า

             -  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

      ไตรมาส 4

            - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทางมาตรการกลไก

            - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

           -  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

        ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

        - แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

        - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

        - หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

        - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับการจัดซื้อจัดจ้าง

        - แบบฟอร์มการเผยปพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก ebsite ของหน่วยงาน

        - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ไตรมาส 1

        - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ไตรมาส 1

        - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ 2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิใจ ไตรมาส 2

              1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

              2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

       - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ 2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิใจ ไตรมาส 3

              1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

              2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

      - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ไตรมาส 4

             1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
             2. ชุดจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

         ไตรมาส 1

        - เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

        - เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด

       - เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างใน website ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนจากบอร์ประชาสัมพันธ์

       - ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

       - Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน

       ไตรมาส 2

        1. เอกสารที่เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบ e-GP วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

        2. เอกสารที่เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบ e-GP วงเงิน สูงสุด

        3. ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

        4. Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

       ไตรมาส 3

        1. เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบ e-GP วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

        2. เอกสารเผยพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบ e-GP วงเงินสูงสุด

        3. ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

        4. Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

       ไตรมาส 4

       1. เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบ e - GP วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

       2. เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบ e - GP วงเงินสูงสุด

       3. ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

       4. Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 4 หน่วยงานมีการเผบแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

       - รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562

       - Print screen สขร.1 เดือนตุลาคม 62

       - รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562

      - Print screen สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 62

       - รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562

       -Print screen สขร.1 เดือนธันวาคม 62

       - รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563

      - Print screen สขร.1 เดือนมกราคม 63

       - รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563    

      Print screen สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 63

     - รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2563)

     - Print screen สขร.1 เดือนมีนาคม 2563

     - รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2563)

     - Print screen สขร.1 เดือนเมษายน 2563

     - รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563)

     - Print screen สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563

    - รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2563)

    - Print screen สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2563

    รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2563)

    - Print screen สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2563

   

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

         บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

        โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

         รายงานการประชุม

         ภาพถ่ายกิจกรรม

         บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         แบบฟอร์มขออนุญาตขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

         Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

         บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

         โครงการ/แผนงาน

         รายงานการประชุม

         แผนงานโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

         ภาพถ่ายกิจกรรม

         บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และกรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน

          Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

         บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

         โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

         รายงานการประชุม

         ภาพถ่ายกิจกรรม

         บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         แบบฟอร์มขออนุญาตขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

         Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1. บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศและกรอบแนวทางการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณณและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2. ประกาศโรงพยาบาลเวียงแหง เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562

        3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        4. บันทึกลงนามแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะบนเว็บไซต์

        5. บันทึกรายงานผลการติดตามการดำเนินงานปละสรุปปัญหสอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

        6. แบบฟอร์มรายงาานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        7.Print screen บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

         1. ข้อมูลพื้นฐาน

             1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

             1.2 นโยบายผู้บริหาร

             1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

             1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

             1.5 วิสัยทัสน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

             1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 

             1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจิริยธรรม พ.ศ. 2562

             1.8 ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

             1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

             1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

             1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code OF Conduct)

        2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

        3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามการประเมินผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 2

       3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามการประเมินผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4

        4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

         1. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563  เดือนตุลาคม 2562

         2. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563  เดือนพฤศจิกายน 2562

        3. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563  เดือนธันวาคม 2562

        4. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563  เดือนมกราคม 2563

        5. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

        6. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนมีนาคม 2563

        7. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน 2563

        8. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

        9. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนมิถุนายน 2563

       10. รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกรกฎาคม 2563

      5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีร้องเรียน            เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ 29 กุมภาพันธ์ 63

      6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนการทุจริตแลประพฤติมิชอบ ณ 31 กรกฎาคม 63

      7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

          7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

          7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

          7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 2

                ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 4 ณ 31 กรกฎาคม 63

          7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบเสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

         7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

                - สขร.1 เดือนตุลาคม 2562

                - สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

                - สขร.1 เดือนธันวาคม 2562

                - สขร.1 เดือนมกราคม 2563

                - สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

               -  สขร.1 เดือนมีนาคม 2563

               -  สขร.1 เดือนเมษายน 2563

               -  สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563

               -  สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563

              -  สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2563

     8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

     9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

    10.แบบฟอร์มขออนุยาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

     1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน

     2. แผนปฏับัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน

     3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

     1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่ผ่านมา)

     2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่่ผ่านมา)

     3. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

     1. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏฺิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

     2. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ 2563 ไตรมาร 2

     3. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่ระบุในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4

     3. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     1.บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการกลไก

     2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     4.หลักฐานการประชุมชี้แจง 

     5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     6.แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

     7.Print screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบปีงบประมาณ

     1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

     3. ภาพถ่ายประกอบ

     4. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     5. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     6. ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบ 1 ตุลาคม 62 - 31 มีนาคม 63

     7. ภาพถ่ายประกอบ

     8.แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสูด และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

     3. ภาพถ่ายประกอบ

     4. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

      1. คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

      2. บันทึกทบทวนคำสั่งและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล

      3. หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน

      4. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

      5. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      6. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

          -  แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เรื่องร้องเรียนทั่วไป

          - แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

     7.   บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินเรื่องร้องเรียนทั่วไป

           รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

          บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

          บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

          บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

    8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

     1. ขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องปันการรับสิยบนทุกรูปแบบ

     2. ประกาศมาตรการมาตรการป้องปันการรับสิยบนทุกรูปแบบ

         2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

         2.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักาาพยาบาลข้าราชการ

         2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

         2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

         2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่

          2.6 ประกาศมารตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 

          2.7 บันทึกชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลเวียงแหง

   3. หนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน

   4. บันทึกรายงานการกำกับติดตาม และสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

   5. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   7. บันทึกรายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

   8. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

     1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม

     2.โครงการ/กิจกรรม

     3.ภาพถ่ายกิจกรรม

     4.บันทึกข้อความรับทราบและสรุปรายงบานผลการดำเนินกิจกรรม

     5.แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

       1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

       2.การรวมกลุ่มชมรม STRONG เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน

       3.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน

       4.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างเสริมคุณะรรมความซื่อสัตย์และพัฒนาความโปร่งใส

       5.แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

       6.Print screen บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

       2. สรุปรายกงานการประชุม

       3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปกิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

       4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       5. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับว้อนในหน่วยงาน

       1.บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

          - ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่

       2.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

       4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลดำเนินงานตามกรอบ

       5.แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

       6.Print screen บนเว็บไซต์หน่วยงาน

       7.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง ณ 31 กรกฎาคม 63

       8. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

       9. Print screen บนเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

     1. หลักฐานการจัดประชุม หรือบรม/สัมมนา

     2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา

     3.ภาพถ่ายประกอบ

     4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรายงานสรุปผลการจัดประชุม

     5.แบบฟอร์มขออยุญาตเผยแพร่บนเว็บบไซต์หน่วยงาน

     6.Print screen บนเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

     ข้อ 1 แผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ดังนี้

     1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

     1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณะรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

         1.2.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

         1.2.2  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

         1.2.3  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2

         1.2.4  แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2

   1.3  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

   1.4  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ หรือประธานชมรมจริยธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

    ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   ข้อ 4 Print screen บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

     1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ในไตรมาส2

       1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       1.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

      ไตรมาส 2

        2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือ แบบฟอร์มที่2

        2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือ แบบฟอร์มที่ 3

        2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฎขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

        2.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

    3.Print screen บนเว็บไซต์หน่วยงาน

     ไตรมาส 4

      - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือ แบบฟอ่ร์มที่ 2

      - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือ แบบฟอร์มที่ 3

      - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ และPrint screen บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     1.บันทึกข้อความขออนุมัติกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     3.หลักฐานการประชุมชี้แจง

     4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     5.บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม

     6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

     7.Print screen บนเว็บไซต์หน่วยงาน

     8. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ณ 31 กรกฎาคม 63

     9. Print screen บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

     - กระบวนการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการประชาชน

     - ภาพถ่ายประกอบ

     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - Print screen บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน