แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


งาน ITA 2565

ปี 2565

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ เเละวางระบบการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหนวยงาน

1. คำสั่ง/กรอบเเนวทาง

1.1 บันทุกข้อความลงนามคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)

2.1 บันทุกข้อความลงนามรับทราบ และมีการการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT อื่นๆ คลิกเพิ่มเติม