แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง


ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตราarticle
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่

เรื่อง คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

เรื่อง  รายงานการรวมกลุ่มของหจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง ได้จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของหจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงแหง ในการนี้จึงขอรายงานการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ

บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โรงพยาบาลเวียงแหง

กฎกระทรวงเเบ่งส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

 

หน้า 10/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]