แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง


ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

แนวทางการครวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดวื้อจัดจ้างเเละผุ้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ

กิจกรรมปรับปรุงการบริหารงานเเละกลุ่มสร้างเสริมคุณธรรม

itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ

แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน

itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบทุจริตในหน่วยงาน

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเวียงแหง  ประจำปีงบประมาณ 2561

  

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

สรุปผลเรื่องร้องเรียนโรพยาบาลเวียงแหง ปี 2561

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เรื่องการให้บริการ/การปฏิบัติงาน

และคู่มือปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

การจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลเวียงแหง

 

หน้า 11/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]