ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง


ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

สรุปผลเรื่องร้องเรียนโรพยาบาลเวียงแหง ปี 2561

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เรื่องการให้บริการ/การปฏิบัติงาน

และคู่มือปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

การจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลเวียงแหง

 

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

คู่มือระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามเเนวทางปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการให้บริการแพทย์แผนไทย

งานแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลเวียงแหง

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่ 11 - 17 มกราคม 2560

ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หน้า 14/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]