แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์

  เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และมีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ 

  1. ให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนโดยสหวิชาชีพ
  2. จัดระบบส่งต่อและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาระงาน และมีความสุขในการทำงาน  

แผนยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาระบบการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
  2. พัฒนาด้านการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ และโรคที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
    โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะอาการกำเริบอย่างเฉียบพลัน
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและโรคที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะอาการกำเริบอย่างเฉียบพลัน และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุข
  4. พัฒนาระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรม

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข​หน้า 1/1
1
[Go to top]