dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

       เป็นผู้นำการสร้างสรรค์ สุขภาพที่ดีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

พันธกิจ   

  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดีและให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
  2. จัดบริการสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ  ภายใต้การบริหารจัดการและการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
  3. บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี

แผนกลยุทธ์

  1. พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
  2. จัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมกับเครือข่ายบริการสุขภาพในกลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม  เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีร่วมกับภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

        วัตถุประสงค์ :  มีระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชน  และสังคมด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่1.

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถตาม  มาตรฐานวิชาชีพ

 

2. พัฒนาแนวทางการดูแล รักษาผู้ป่วยให้สอดคล้อง  กับบริบทของโรงพยาบาล

 

3. ส่งเสริมการใช้และสร้าง นวัตกรรม ในองค์กร

 

 

 

 

 

- บุคลากรสุขภาพได้รับการอบรมวิชาการ อย่างน้อย 10ครั้ง ต่อคนต่อปี

 

- ทุกโรคที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติ

 

 

- ทุกหน่วยงาน มีการสร้างและใช้นวตกรรม

- บุคลากรสุขภาพทุกคนได้รับการอบรมวิชาการ

 

 

- มีแนวทางปฏิบัติในโรคที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาล

 

 

- มีการเรียนรู้ในการจัดทำ/ ผลิตนวัตกรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมกับเครือข่ายบริการสุขภาพในกลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง

วัตถุประสงค์ :  เครือข่ายบริการสุขภาพมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคถุงลมโป่งพองตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่1.

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ  ให้มีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน

-พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรในเครือข่ายสุขภาพ และให้การสนับสนุน      ทรัพยากรสำหรับการดำเนินงาน

 

-พัฒนาระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ

- บุคลากรในเครือข่ายสุขภาพได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ80

 

-มีระบบการส่งต่อระหว่างรพสต.และโรงพยาบาล เวียงแหงและ ระหว่างโรงพยาบาลเวียงแหงกับโรงพยาบาลปลายทาง

เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย

โรงพยาบาลฝาง

-บุคลากรในเครือข่ายสุขภาพได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาในพื้นที่

 

 

- มีระบบการส่งต่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม  เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีร่วมกับภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :   ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่1.

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

สร้างเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 

-พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ

 

-พัฒนาองค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย

-ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือต่อการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายอย่างน้อย

ร้อยละ 80

-มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

-จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายหน้า 1/1
1
[Go to top]ขอบคุณอย่างยิ่ง