dot


รายงานความเสี่ยง
แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ งบประมาณ 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม งบประมาณ 2562
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก(1ตุลาคม-31 ธันวาคม 2561)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ 70%ประจำปีงบปารมาณ 2562
หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]ขอบคุณอย่างยิ่ง