ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ม.ค. 63
สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ธ.ค. 62
ภาพประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ่้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลและสรุปผลการปฏิบัติตามไตรมาส กันยายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผล เดือน สิงหาคม 2562
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]ขอบคุณอย่างยิ่ง