ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส ประจำปี งบประมาณ 2563
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง กุมภาพันธ์ 2563
สขร.1แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ม.ค. 63
สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ธ.ค. 62
ภาพประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ่้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
หน้า 11/18
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]