ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์

  1. พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

  2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อการให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์สุขภาพที่        ดี  ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน้า 1/1
1
[Go to top]ขอบคุณอย่างยิ่ง