ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

SOP ต่างๆในงานสารสนเทศ
- ประกาศใช้แนวปฏิบัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน Social media โรงพยาบาลเวียงแหง

- SOPI-แนวปฏิบัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน Social media โรงพยาบาลเวียงแหง

SOPII-แนวทางการปฏิบัติหาเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต หรือ ระบบสามารสนเทศของโรงพยาบาล